Projekt / Project VALOREM
Referentna oznaka poziva / Reference no. of call: KK.03.2.1.05.0232
Opis / Description: Predmet nabave je Nabava novih tehnologija i opreme za 6 grupa nabave: Grupa 1.Vijčani kompresori s pneumatskim mrežama za sve linije, Grupa 2. Električni viličar, Grupa 3. Manipulatori / pneumatska ruka, Grupa 4. Platformska digitalna vaga, Grupa 5. Stroj za ovijanje paleta za linije i Grupa 6. Računala za rad na novim strojevima s operativnim sustavom u sklopu projekta „VALOREM“ KK. 03.2.1.05.0232.
Rok za dostavu: 09.07.2018. do 14h
Dokumentacija: OoN 18.06.2018.
  Dokumentacija za nadmetanje (DON) / Tender dossier 18.06.2018.
  Prilozi / Annexes 18.06.2018.
  Odluka o odabiru 11.07.2018.